Soczewki Hybrydowe

Hybrydowe soczewki kontaktowe Synergeyes: UltraHealthTM, ClearKoneTM i Synergeyes A w Polsce.
Gabinety dobieraj?ce hybrydowe soczewki kontaktowe Synergeyes w Polsce.


Zalety soczewek Synergeyes odczuj? przede wszystkim pacjenci:

 • obawiaj?cy si? noszenia sztywnych, gazo-przepuszczalnych soczewek kontaktowych.
 • oczekuj?cy dobrego komfortu noszenia od pierwszego za?o?enia soczewek kontaktowych.
 • oczekuj?cy dobrej i stabilnej ostro?ci wzroku we wszystkich kierunkach spojrzenia.
 • wykonuj?cy szybkie ruchy oczu.
 • ktrzy do?wiadczyli wypadania sztywnych, gazo-przepuszczalnych soczewek kontaktowych lub si? tego obawiaj?.
 • wykonuj?cy czynno?ci w niekorzystnych warunkach np. praca na dworze lub w kurzu.


Soczewki UltraHealthTM

Soczewka UltraHealthTM to pierwsza na ?wiecie Silikonowo Hydro?elowa hybrydowa (sztywno-mi?kka) soczewka kontaktowa przeznaczona dla pacjentw z deformacjami rogwki. UltraHealthTM zbudowana jest z tworzyw wysoko gazo-przepuszczalnych - sztywne centrum i mi?kki obwd. Po??czenie w soczewce UltraHealthTM tych dwch tworzyw zapewnia pacjentom z nieregularnym i regularnym astygmatyzmem ostro?? wzroku uzyskiwan? za pomoc? sztywnych, gazo-przepuszczalnych soczewek kontaktowych oraz komfort noszenia i stabilno?? dopasowania osi?gan? w mi?kkich soczewkach kontaktowych. Zastosowanie w soczewce UltraHealthTM konstrukcji o uniesionej cz??ci centralnej umo?liwia zapobieganie bliznowaceniu rogwki, poniewa? nie wyst?puje kontakt cz??ci centralnej soczewki hybrydowej z przedni? powierzchni? rogwki. Wysoka gazo - przepuszczalno?? soczewek UltraHealthTM gwarantuje prawid?owe dotlenienie tkanek oka, a dzi?ki centralnemu ustawieniu soczewki UltraHealthTM wzgl?dem osi optycznej oka zapewnia ona dobr? ostro?ci wzroku. Soczewki UltraHealthTM zawieraj? filtr blokuj?cy szkodliwe promieniowanie ?wiat?a s?onecznego, ktre mo?e przyczynia? si? do uszkadzania struktury rogwki, powstawania za?my i zwyrodnie? plamki ??tej (II klasy UV bloker hamuje: >80% UVA i >95% UVB).

Soczewki UltraHealthTM mog? by? stosowane u pacjentw:

 • ze sto?kiem rogwki.
 • dot?d nosz?cych sztywne soczewki kontaktowe w systemie piggy-back (dwie soczewki kontaktowe - soczewka sztywna noszona na soczewce mi?kkiej).
 • ze zwyrodnieniem brze?nym przezroczystym (PMD).
 • z deformacj? rogwki powsta?? jako powik?anie po zabiegu chirurgii refrakcyjnej (laserowej korekcji wady wzroku).
 • maj?cych rogwki nieregularnego kszta?tu na skutek innych zabiegw chirurgicznych np. wszczepienia p?pier?cieni rogwkowych.


Soczewki DuetteTM - pierwsza na ?wiecie Silikonowo-Hydro?elowa hybrydowa soczewka kontaktowa

Zalety soczewek DuetteTM

 • Soczewka DuetteTM mo?e korygowa? do 6,00D astygmatyzmu regularnego.
 • ?rodkowa cz??? (sztywna gazo-przepuszczalna), gwarantuje lepsz? ostro?? wzroku, ni? ostro?? wzroku uzyskiwana w mi?kkich torycznych soczewkach kontaktowych.
 • Cz??? mi?kka (silikonowo-hydro?elowa)umo?liwia uzyskanie takiego samego komfortu noszenia soczewek jak komfort uzyskiwany podczas noszenia mi?kkich soczewek kontaktowych.
 • Wyko?czenie powierzchni soczewki powoduj?c ca?odzienne nawil?enie soczewki zapewnia ca?odzienny komfort noszenia.
 • Zarwno tworzywo sztywne jak i tworzywo mi?kkie s? tworzywami wysoko gazo-przepuszczalnymi gwarantuj?cymi utrzymanie prawid?owego natlenienia oka.
 • Soczewka DuetteTM zawiera filtr blokuj?cy szkodliwe promieniowanie ?wiat?a s?onecznego (II klasy UV bloker hamuje: >80% UVA i >95% UVB)
 • Konstrukcja soczewki gwarantuje to, ?e ?adne cia?a obce nie mog? dosta? si? pod jej powierzchni?, a soczewka nie mo?e wypa?? z oka podczas noszenia.
 • Soczewk? DuetteTM mo?na dopasowa? w krtszym czasie ni? mi?kkie toryczne soczewki kontaktowe.


Zastosowanie soczewek DuetteTM wskazane jest u pacjentw:

 • nosz?cych mi?kkie soczewki toryczne i oczekuj?cych bardziej stabilnego widzenia, niezmieniaj?cego si? na skutek rotacji soczewki.
 • z astygmatyzmem oczekuj?cych poprawy jako?ci widzenia zarwno w dzie? jak i w nocy.
 • z krtkowzroczno?ci? i nadwzroczno?ci? (-20,00D do +20,00D w p?aszczy?nie rogwki).
 • afakijnych (w tym u dzieci i m?odzie?y).
 • m?odych (dzieci i m?odzie?) oczekuj?cych dobrego i stabilnego widzenia podczas aktywno?ci sportowych.
 • doros?ych maj?cych wysokie wymagania w zakresie jako?ci widzenia ze wzgl?du na wykonywan? prac? zawodow? (praca na wysoko?ci, pilot itd.).
 • aktualnie nosz?cych sztywne soczewki gazo-przepuszczalne, a szukaj?cych mo?liwo?ci poprawy komfortu noszenia soczewek.
 • ktrzy z powodu dyskomfortu porzucili noszenie sztywnych soczewek kontaktowych.


Soczewki DuetteTM Multifocal

Soczewki DuetteTM Multifocal to soczewki DuetteTM przeznaczone dla pacjentw ze starczowzroczno?ci? (prezbiopi?).

Soczewki DuetteTM Multifocal zawieraj? poza moc? koryguj?c? widzenie dali dodatkowo moc potrzebn? do pracy z bliska.Soczewki ClearKoneTM

Soczewka ClearKoneTM to hybrydowa (sztywno-mi?kka) soczewka kontaktowa przeznaczona dla pacjentw z deformacjami rogwki. ClearKoneTM ma wysoko gazo-przepuszczalne, sztywne centrum i obwd z tworzywa hydro?elowego. Po??czenie w soczewce ClearKoneTM tych dwch tworzyw zapewnia pacjentom z nieregularnym i regularnym astygmatyzmem ostro?? wzroku uzyskiwan? za pomoc? sztywnych, gazo-przepuszczalnych soczewek kontaktowych oraz komfort noszenia i stabilno?? dopasowania osi?gan? w mi?kkich soczewkach kontaktowych. Zastosowanie w soczewce ClearKoneTM konstrukcji o odwrconej geometrii umo?liwia zapobieganie bliznowaceniu rogwki, poniewa? nie wyst?puje kontakt cz??ci centralnej soczewki hybrydowej z przedni? powierzchni? rogwki. Ruchomo?? soczewek ClearKoneTM gwarantuje wymian? ?ez pod soczewk? podczas ca?odziennego noszenia. Dzi?ki centralnemu ustawieniu soczewki ClearKoneTM wzgl?dem osi optycznej oka uzyskuje si? dobr? ostro?ci wzroku.


Soczewki ClearKoneTM mog? by? stosowane u pacjentw:

 • ze sto?kiem rogwki.
 • dot?d nosz?cych sztywne soczewki kontaktowe w systemie piggy-back (dwie soczewki kontaktowe - soczewka sztywna noszona na soczewce mi?kkiej).
 • z astygmatyzmem regularnym przedniej powierzchni rogwki.
 • ze zwyrodnieniem brze?nym przezroczystym (PMD).
 • z deformacj? rogwki powsta?? jako powik?anie po zabiegu chirurgii refrakcyjnej (laserowej korekcji wady wzroku).
 • maj?cych rogwki nieregularnego kszta?tu na skutek innych przyczyn.


Soczewki Synergeyes A

Hybrydowa soczewka kontaktowa SynergEyes A ma wysoko gazo-przepuszczalne, sztywne centrum i obwd z tworzywa hydro?elowego. Po??czenie tych dwch tworzyw zapewnia pacjentom z regularnym i nieregularnym astygmatyzmem ostro?? wzroku uzyskiwan? za pomoc? sztywnych, gazo-przepuszczalnych soczewek kontaktowych oraz komfort noszenia i stabilno?? dopasowania osi?gan? w mi?kkich soczewkach kontaktowych.

Zastosowanie soczewek SynergEyes A korzystne jest u pacjentw:

 • z regularnym astygmatyzmem rogwkowym.
 • nosz?cych sztywne, gazo-przepuszczalne soczewki kontaktowe oczekuj?cych lepszego komfortu noszenia soczewek kontaktowych i wyeliminowania dra?nienia wywo?anego przez cia?a obce wpadaj?ce pod sztywne soczewki kontaktowe.
 • prowadz?cych aktywny tryb ?ycia.
 • wymagaj?cych dobrej jako?ci widzenia, ktrzy w przesz?o?ci nie mogli przyzwyczai? si? do przemieszczania si? na oczach sztywnych, gazo-przepuszczalnych soczewek kontaktowych lub pokona? innych problemw wynikaj?cych z noszenia sztywnych gazo-przepuszczalnych soczewek kontaktowych.
 • nosz?cych w przesz?o?ci soczewki kontaktowe, ktrzy porzucili ich noszenie z powodu: dyskomfortu podczas noszenia, gorszej ni? optymalna ostro?ci wzroku, problemw z widzeniem w nocy lub braku stabilno?ci soczewek na oczach.
 • nosz?cych toryczne, mi?kkie soczewki kontaktowe oczekuj?cych bardziej stabilnego widzenia i poprawy ostro?ci wzroku zarwno w jasnych jak i ciemnych warunkach o?wietlenia.
 • z nieregularnym astygmatyzmem, niektrymi postaciami sto?ka rogwki lub stanem po przeszczepie rogwki lub chirurgii refrakcyjnej (laserowej korekcji wady wzroku).
 • nosz?cych mi?kkie soczewki kontaktowe oczekuj?cych lepszej jako?ci widzenia.


Soczewki SynergEyes KC

Hybrydowa soczewka kontaktowa SynergEyes KC tak jak soczewki ClearKoneTM i SynergEyes A ma wysoko gazo-przepuszczalne, sztywne centrum i obwd z tworzywa hydro?elowego. SynergEyes KC jest soczewk? hybrydow? przeznaczon? przede wszystkim dla pacjentw ze sto?kiem rogwki. Zastosowanie soczewki SynergEyes KC dzi?ki po??czeniu dwch tworzyw zapewnia pacjentom ostro?? wzroku uzyskiwan? za pomoc? sztywnych, gazo-przepuszczalnych soczewek kontaktowych oraz komfort noszenia i stabilno?? dopasowania osi?gan? w mi?kkich soczewkach kontaktowych.

Zastosowanie soczewek SynergEyes KC korzystne jest u pacjentw:

 • ze sto?kiem rogwki.
 • z deformacj? rogwki powsta?? jako powik?anie po zabiegu chirurgii refrakcyjnej (laserowej korekcji wady wzroku).
 • ktrzy dot?d by mc komfortowo nosi? soczewki sztywne musieli nosi? sztywne soczewki kontaktowe w systemie piggy-back (dwie soczewki kontaktowe - soczewka sztywna noszona na soczewce mi?kkiej).